ĒįćÓĒŚĻ ĒįŌĪÕķ ĒįŃŽćķ

ćŌĒåĻÉ ĒįäÓĪÉ ßĒćįÉ : ŻŃŽ ßČķŃ ęĒįŹßįŻå ęĒĶĻå


äęęśęŃ~
27-08-2010, 08:59 PM
ŻŃŽ ßČķŃ ęĒįŹßįŻå ęĒĶĻÉ
.. ĪķŃ ĒįäĒÓ Ē䯌åć įįäĒÓ ...

!ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ!
http://65.55.75.151/att/GetInline.aspx?messageid=7f31968f-9d00-11df-bc3a-00237de4a678&attindex=7&cp=-1&attdepth=7&imgsrc=cid%3aE1E5F5BF-A0F0-4E0F-95D4-6E11F2560A17&hm__login=dr.roro1212&hm__domain=hotmail.com&ip=10.13.198.8&d=d6451&mf=0&hm__ts=Fri%2c%2027%20Aug%202010%2017%3a57%3a58%20G MT&st=dr.roro1212&hm__ha=01_873125174ea94ebc851269f459e69485ae7e9080 2bfcaa3cb8e158c26f57e153&oneredir=1!ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ!
http://65.55.75.151/att/GetInline.aspx?messageid=7f31968f-9d00-11df-bc3a-00237de4a678&attindex=5&cp=-1&attdepth=5&imgsrc=cid%3a99891A27-6B07-4A88-A200-EAFDD3519052&hm__login=dr.roro1212&hm__domain=hotmail.com&ip=10.13.198.8&d=d6451&mf=0&hm__ts=Fri%2c%2027%20Aug%202010%2017%3a57%3a58%20G MT&st=dr.roro1212&hm__ha=01_2e442f4bd4163446b4b3999e71566d07ed1ce1ee 446c92c80bd104992713332d&oneredir=1
!ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ!

http://65.55.75.151/att/GetInline.aspx?messageid=7f31968f-9d00-11df-bc3a-00237de4a678&attindex=4&cp=-1&attdepth=4&imgsrc=cid%3a1B08F21F-E3F9-4444-A667-1BBB696B1F91&hm__login=dr.roro1212&hm__domain=hotmail.com&ip=10.13.198.8&d=d6451&mf=0&hm__ts=Fri%2c%2027%20Aug%202010%2017%3a57%3a58%20G MT&st=dr.roro1212&hm__ha=01_f5d28477b29dcb60b87aef3e50d68762482d1824 f7b71077019ead974723534f&oneredir=1!ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ!

http://65.55.75.151/att/GetInline.aspx?messageid=7f31968f-9d00-11df-bc3a-00237de4a678&attindex=10&cp=-1&attdepth=10&imgsrc=cid%3a0053B108-AF5F-4A04-9BF9-0D5C77EC1C80&hm__login=dr.roro1212&hm__domain=hotmail.com&ip=10.13.198.8&d=d6451&mf=0&hm__ts=Fri%2c%2027%20Aug%202010%2017%3a57%3a58%20G MT&st=dr.roro1212&hm__ha=01_d95f2a4a0209775d7c23cb948fe2e09dc323332b bf4c9940ca657aca2e6a298b&oneredir=1
!ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ!
http://65.55.75.151/att/GetInline.aspx?messageid=7f31968f-9d00-11df-bc3a-00237de4a678&attindex=1&cp=-1&attdepth=1&imgsrc=cid%3a47554474-9669-4202-BD37-DCBED5B5510D&hm__login=dr.roro1212&hm__domain=hotmail.com&ip=10.13.198.8&d=d6451&mf=0&hm__ts=Fri%2c%2027%20Aug%202010%2017%3a57%3a58%20G MT&st=dr.roro1212&hm__ha=01_b495a6464568a70b7c3faca798f84f7d4ccd704c 982f92fa49cbc893663ecdd1&oneredir=1
!ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ!
http://65.55.75.151/att/GetInline.aspx?messageid=7f31968f-9d00-11df-bc3a-00237de4a678&attindex=9&cp=-1&attdepth=9&imgsrc=cid%3aE74FFE0C-480D-4D03-B1CD-81CD2980BB4B&hm__login=dr.roro1212&hm__domain=hotmail.com&ip=10.13.198.8&d=d6451&mf=0&hm__ts=Fri%2c%2027%20Aug%202010%2017%3a57%3a58%20G MT&st=dr.roro1212&hm__ha=01_361d5437ea29cc176eb56a3e0f36e3c32d6b13f2 f9864299490395144264a7c9&oneredir=1
!ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ!
http://65.55.75.151/att/GetInline.aspx?messageid=7f31968f-9d00-11df-bc3a-00237de4a678&attindex=3&cp=-1&attdepth=3&imgsrc=cid%3aAAD5C3BD-2FF9-4A46-9D81-B7BD12F2C36F&hm__login=dr.roro1212&hm__domain=hotmail.com&ip=10.13.198.8&d=d6451&mf=0&hm__ts=Fri%2c%2027%20Aug%202010%2017%3a57%3a58%20G MT&st=dr.roro1212&hm__ha=01_218e23434b2e339ade83aae074d818bdc9878c24 7a8179797bbcd01274aa60ca&oneredir=1
!ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ!
http://65.55.75.151/att/GetInline.aspx?messageid=7f31968f-9d00-11df-bc3a-00237de4a678&attindex=2&cp=-1&attdepth=2&imgsrc=cid%3aA4164351-8B2D-4149-B1A9-35C8B51CDB2D&hm__login=dr.roro1212&hm__domain=hotmail.com&ip=10.13.198.8&d=d6451&mf=0&hm__ts=Fri%2c%2027%20Aug%202010%2017%3a57%3a58%20G MT&st=dr.roro1212&hm__ha=01_6f7c458cc0cfea665d3d3ce3515025b84781171f 13b30b7867e622d9eafa08a1&oneredir=1
!ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ!
http://65.55.75.151/att/GetInline.aspx?messageid=7f31968f-9d00-11df-bc3a-00237de4a678&attindex=11&cp=-1&attdepth=11&imgsrc=cid%3a8560FFA7-131D-41C7-8B6A-C5D1FF94B70B&hm__login=dr.roro1212&hm__domain=hotmail.com&ip=10.13.198.8&d=d6451&mf=0&hm__ts=Fri%2c%2027%20Aug%202010%2017%3a57%3a58%20G MT&st=dr.roro1212&hm__ha=01_e2612f3de2c12e0a36f98c06bf62146ba882d1a4 0704f992aa6cb85752284883&oneredir=1
!ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ!
http://65.55.75.151/att/GetInline.aspx?messageid=7f31968f-9d00-11df-bc3a-00237de4a678&attindex=6&cp=-1&attdepth=6&imgsrc=cid%3aB317DDC8-2A93-423B-B8E8-68A27D091219&hm__login=dr.roro1212&hm__domain=hotmail.com&ip=10.13.198.8&d=d6451&mf=0&hm__ts=Fri%2c%2027%20Aug%202010%2017%3a57%3a58%20G MT&st=dr.roro1212&hm__ha=01_607c980e541b217ea76445bb522b68a21e48c529 2226f420555bf976b76e9fa4&oneredir=1
!ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ!
http://65.55.75.151/att/GetInline.aspx?messageid=7f31968f-9d00-11df-bc3a-00237de4a678&attindex=8&cp=-1&attdepth=8&imgsrc=cid%3a768B4193-7807-4403-89D3-BA98C8AD6ED0&hm__login=dr.roro1212&hm__domain=hotmail.com&ip=10.13.198.8&d=d6451&mf=0&hm__ts=Fri%2c%2027%20Aug%202010%2017%3a57%3a58%20G MT&st=dr.roro1212&hm__ha=01_57cedd01ceb9eaf0c6b5cd157ec619e9c6296ec9 40b963876670c47df3e56397&oneredir=1
!ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ!
http://65.55.75.151/att/GetInline.aspx?messageid=7f31968f-9d00-11df-bc3a-00237de4a678&attindex=0&cp=-1&attdepth=0&imgsrc=cid%3aF29EC6EE-88A0-4EC1-97FE-1D60E2EE34BE&hm__login=dr.roro1212&hm__domain=hotmail.com&ip=10.13.198.8&d=d6451&mf=0&hm__ts=Fri%2c%2027%20Aug%202010%2017%3a57%3a58%20G MT&st=dr.roro1212&hm__ha=01_8906b3071b9b1e0968a7b66a38b4516d96e39ea2 e1d2cfa81e167ec6bb84e4b4&oneredir=1

ŹÓĆįķäķ ćä Ćßęä
28-08-2010, 12:06 AM
įįĆÓŻ ćĒŲįŚŹ ĒįÕęŃ ęķĒķ

ęķŚŲķß ĒįŚĒŻķå Śįķ ßį ĶĒį

ĒįęĢĻ
28-08-2010, 12:56 AM
įć ŹŁåŃ ĒįÕęŃ!!!!!!!!!!!!