: ߿


31-05-2010, 10:32 PM
ۈ ﮱ ڪ ● ≈ڪ || ڪ [ ڊ ۈڊ ۈ
ۈ ۈ ۈڊ ڪ ..


..{ ڪ ..≈ !!


[] ۈ ..
ڊ ... ≈

[ ] ..
/ ...


.


.


ڪ ۈ ڪ ۈ ڪ ڪ

( ڪ ۈ ڪ ) ..!

ۈڪ ۈ ڊڊ ڪ ۈ ڪ ڊ ۈ ۈ ۈ ۈ ..

ۈ ڪۈۈڊ ۈ ۈ ۈ ..

ۈڊ ڊ ..!!

ڪ ڪ ڊ ۈ ۈ ۈ ڪ ۂ ڪ ۂ ۈۈ (ڪ) ۈڪ ..

.

ۈ ..

ۈ ..

ڪ ..

ۈ ڊ ۈ ڊ ..

ۈ ۈ ۈ :

ڪۂ ڊ !!

ۈ ۈڊ ڪ ۈ ڊ ڊ !!

ۈ ڊ ڪ

ۈڊ ڊ ڪڪ ..!!

ۈ ۈ ۈ ۈ ۈ ۈ ۈ ڪڊ

.

ۈ : ڪ ۂ ۂ :

ۈ ڪ ۈ ڪ

ۂ ڊ ..

.

.

ڪ !

ڪ !

ۈڊڪ ڪ ۈ ۈڊڪ !

ڪ ۈ ڪ !

ڊۈڊڪ ۈ ۈ [ ~ڪ ڪ ۈ ,ۈڊڪ ڪ

01-06-2010, 12:50 AM
* ڪ !


* ڪ !


* ۈڊڪ ڪ ۈ ۈڊڪ !


* ڪ ۈ ڪ !
][ ܐ]
01-06-2010, 01:10 AM


" "

"


ۈ ڪ ۈ ڪ


( ) -

.


.


ڪ !

.

ڪ !


ۈڊڪ ڪ ۈ ۈڊڪ !


ڪ ۈ ڪ !
- - - - - -

01-06-2010, 08:25 AM
ۈ ڪ ۈ ڪ
..~ڪ !


ڪ !


ۈڊڪ ڪ ۈ ۈڊڪ !

<


ڪ ۈ ڪ !
----